Bolje mogućnosti za obrazovanje i integraciju Roma u Srbiji, osnaživanje mladih Roma i reintegracija povratnika

Naručilac: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ)

Partner: Fond za obrazovanje Roma

Trajanje projekta: 2016-2019 (1. faza) i 2019-2022 (2. faza)

Izazov

  • Borba protiv diskriminacije i stvaranje uslova u kojima je Romima obezbeđen pristup kvalitetnom obrazovanju i zapošljavanju

Pristup

Krajem 2016. godine, Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ) dodelilo je Fondu za obrazovanje Roma 2.373.950 evra, a u decembru 2019. godine 4.000.000 evra. Grantom je upravljala Nemačka razvojna banka, a sprovodilo ga je predstavništvo Fonda za obrazovanje Roma u Srbiji, sa ciljem kombinovanja programa srednjoškolskih stipendija i specijalizovane obuke za sticanje profesionalnih veština za Rome koji stupaju na srpsko tržište rada.

Projekat se sastoji iz tri komponente, a to su: podrška za srednjoškolsko obrazovanje mladih Roma, podrška zapošljivosti maturanata stipendista srednjoškolskog programa Fonda za obrazovanje Roma i promovisanje reintegracije romskih povratnika iz Nemačke u srpsko društvo.

Zbog slabih mogućnosti za zapošljavanje posle mature, kombinovanih sa socioekonomskim i kulturnim pritiskom, Romi često napuštaju školovanje. Istovremeno, mnogi poslodavci i dalje nerado zapošljavaju Rome koji su završili srednju školu ili fakultet, čak i ako imaju odgovarajuće kvalifikacije. Takođe, jaka konkurencija za slobodna radna mesta dodatno pogoršava situaciju.

Uticaj

  • Promocija srednjoškoloskog obrazovanja među romskom omladinom:

Od školske 2016/17. do školske 2018/2019. godine garantovana je stipendija za srednju školu za 1310 mladih Roma,čime se smanjuje broj onih koji napuštaju školovanje i poboljšava se školski uspeh stipendista.

  • Promocija zapošljivosti stipendista srednjoškolskog programa Fonda za obrazovanje Roma:

Svake godine najmanje 50 romskih srednjoškolaca i studenata provodi nekoliko meseci na stažiranju, a najmanje 25 romskih studenata ide na stručno usavršavanje.

Oko 435 mladih Roma dobilo je podršku po povratku iz Nemačke, njih 766 završilo je stručnu obuku, a 300 je stručno stažiralo u kompanijama.

  • Promocija reintegracije migranata koji se iz Nemačke vraćaju u Srbiju:

438 romskih porodica koje se iz Nemačke vrate u Srbiju dobija podršku u procesu reintegracije – naročito reintegracije dece u srpski obrazovni sistem. Program je podržao 843 dece (5,5-14 godina).

Implemented by