Podsticaji za upotrebu obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti kroz podršku finansijskog sektora

Donator: Savezno ministarstvo za ekonomsku sarad-nju i razvoj (BMZ), Savezno ministarstvo za životnu sredinu, zaštitu prirode, građevinarstvo i bezbednost reaktora (BMUB), EU

Partner: Ministarstvo rudarstva i energetike; različite finansijske institucije (banke, preduzeća koja se bave lizingom i osiguranjem)

Period trajanja projekta: 2008–2025.

Izazovi

  • Nizak stepen energetske efikasnosti: u Srbiji se za proizvodnju jedinice BDP-a troši četiri puta više energije nego u Nemačkoj.
  • Preduzeća u Srbiji još uvek koriste stara i neefikasna proizvodna postrojenja i postojeći fond zgrada je uglavnom zastareo i potrebno ga je obnoviti. Posmatrajući sa ekonomskog aspekta, u mnogim slučajevima se mogu primeniti efikasni načini gradnje, termička izolacija i moderni sistemi grejanja, a takođe i uvesti ekološka vozila.
  • Međutim, niske cene električne energije trenutno ne ohrabruju domaćinstva ili industriju da štede energiju.
  • Jedva da se koriste postojeći potencijali obnovljivih izvora energije.

Pristup

Program finansira ekonomski održive, ekološke projekte u malim i srednjim preduzećima, u privatnim domaćinstvima i opštinama. Nemačka razvojna banka (KfW) obezbeđuje sredstva za finansiranje bankama koje učestvuju u projektu.

Nemačka razvojna banka (KfW) osim gore navedenih kreditnih linija finansijskim institucijama u Srbiji, koje učestvuju u programu, nudi i savetodavne usluge. Program podržava samo one investicije koje rezultiraju uštedom energije od najmanje 20%.

Rezultati

Program

  • doprinosi efikasnom i ekološkom korišćenju energije,
  • podržava razvoj „ekološkog“ kreditnog programa („eco-loans“) u Srbiji.

Do kraja 2025. godiine treba da se realizuje zajam za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije u visini od 106 miliona evra. Do sada je oko 12.500 krajnjih korisnika kredita dobilo kredit.

Implemented by