Skip to main content

GIZ projekti u Srbiji

Dijalog o zapošljavanju mladih, Inicijativa i dualno obrazovanje (DECIDE)

Naziv: Dijalog o zapošljavanju mladih, Inicijativa i dualno obrazovanje / Program za održivi rast i zapošljavanje u Srbiji
Naručilac: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Zemlja: Srbija
Glavni implementacioni partner: Ministarstvo prosvete Republike Srbije​​​​​​​
Ukupno trajanje: od 2020. do 2023. godine
Kontakt
Alexander Beetz
alexander.beetz@giz.de

Kontekst

Srbija se bori sa visokom stopom nezaposlenosti mladih. Jedan od razloga za to je što kvalifikacije mladih od 15 do 35 godina često ne odgovaraju zahtevima tržišta rada. Sistem stručnog obrazovanja stoga ima za cilj da odgovori na ove zahteve i osposobi dovoljan broj kvalifikovane radne snage. Ipak, potrebna je dodatna podrška da bi ovaj sistem postao potpuno funkcionalan i efikasan na duže staze.

Cilj

Mere koje se odnose na sticanje kvalifikacija i tržište rada u odabranim regionima u Srbiji bolje su prilagođene potrebama mladih ljudi, kao i zahtevima tržišta rada u celini.

Pristup

Projekat podržava šest odabranih srednjih stručnih škola da postanu regionalni centri kompetencija. Ove škole dobijaju podršku da ponude visokokvalitetno formalno (dualno) obrazovanje, da prošire svoju ponudu na obrazovanje odraslih i da uspostave dijalog o zapošljavanju mladih sa relevantnim akterima na lokalnom nivou.

Takođe, projekat pruža savetodavnu podršku relevantnim institucijama za unapređenje zakonskog i regulatornog okvira za sprovođenje dualnog odnosno neformalnog obrazovanja. Naučene lekcije iz implementacije projekta se dokumentuju i biće prenete na nivo nacionalnih politika u cilju dalje podrške reformi stručnog obrazovanja i zapošljavanju mladih.

Projekat obuhvata i Nemačko-srpsku inicijativu za održivi rast i zapošljavanje, koja objedinjuje i koordinira aktivnosti Nemačko-srpske razvojne saradnje. Inicijativa doprinosi učvršćivanju odabranih i pilotiranih mera za podršku održivom rastu i zapošljavanju. Ona obezbeđuje brzinu, fleksibilnost i inovativnost Nemačke razvojne saradnje sa Srbijom.

© 2023 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.