Skip to main content

GIZ projekti u Srbiji

Omogućiti uspešan novi početak u zemlji porekla

Naziv: Program ‘Migracije za razvoj’ (PME)
Naručilac: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ)
Zemlje: Globalni program koji se trenutno sprovodi u sledećim zemljama: Albanija, Egipat, Gambija, Gana, Irak, Kosovo, Maroko, Nigerija, Pakistan, Senegal, Srbija, Tunis.
Glavne institucije zadužene za realizaciju: Nacionalne partnerske organizacije, uključujući ministarstva, institucije za rad i zavode za zapošljavanje, kao i savetodavni centri/predstavništva za reintegraciju i povratak
Ukupno trajanje: 2017. do 2023.g.
Kontakt
Dr. Franz-Josef Batz
franz-josef.batz@giz.de

Kontekst

Sve više ljudi širom sveta napušta svoje domove. Pored kriza i sukoba, razlog za to je često i nedostatak mogućnosti za zapošljavanje. Mnogi ljudi bi voleli da ostanu u svojoj zemlji ili da se vrate i počnu iz početka. Kada su suočeni sa ovim teškim odlukama, potreban im je obuhvatan savet o mogućnostima koje su na raspolaganju u zemlji porekla i kako da se uspešno reintegrišu.

Cilj

Poboljšani izgledi za učešće u ekonomskom i društvenom životu u odabranim zemljama porekla za povratnike, lokalno stanovništvo i interno raseljena lica.

Pristup

Program podržava stručno osposobljavanje u Nemačkoj i savetodavne usluge za povratnike, olakšavajući im novi početak u zemlji porekla.

Podrška u Nemačkoj

Fokus je na savetovanju pojedinaca u pogledu njihovih mogućnosti na društvenom i planu zapošljavanja – od priprema u Nemačkoj do novog početka u zemlji porekla. U Nemačkoj, program se sprovodi u saradnji sa odabranim organizacijama kako bi se povratnicima ponudila stručna obuka. Pored usluga koje pružaju savetodavni centri, tu su i ‘skauti za reintegraciju’ koji pružaju informacije o mogućnostima u zemlji porekla.

Podrška u zemlji porekla

Zajedno sa nacionalnim partnerskim institucijama, ovaj program rukovodi savetodavnim centrima za posao, migracije i reintegraciju u 12 zemalja porekla. Pomenuti centri su osmišljeni da pružaju pomoć ne samo povratnicima iz Nemačke i trećih zemalja već i interno raseljenim licima i lokalnom stanovništvu. Oni daju savete o mogućnostima  na društvenom i planu zapošljavanja u datoj zemlji i nude obuku, razvoj stručnih veština i psihosocijalnu podršku  u cilju poboljšanja šansi na tržištu rada.

Savetodavni centri blisko sarađuju sa drugim projektima nemačke razvojne saradnje i civilnim društvom, privatnim sektorom, međunarodnim organizacijama i lokalnim institucijama.

© 2023 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.