Skip to main content

GIZ projekti u Srbiji

Program „Migracije i dijaspora“

Opis projekta
Naziv: Program Migracije i dijaspora
Naručilac: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Zemlja: Globalni  program koji se trenutno sprovodi  u 22 partnerske zemlje: Albanija, Kamerun, Kolumbija, Ekvador, Etiopija, Gruzija, Gana, Indija, Indonezija, Jordan, Kenija, Kosovo, Maroko, Nepal, Nigerija, Palestinske teritorije, Peru, Senegal, Srbija, Tunis, Ukrajina, Vijetnam.
Glavne institucije zadužene za realizaciju: Ministarstva rada ili nadležne lokalne institucije za zapošljavanje u zemljama u kojima se sprovodi program, poput Ministarstva zapošljavanja i radnih odnosa (MELR) u Gani, Zavoda za zapošljavanje *Kosova (EARK) i Ministarstva spoljnih poslova u Indoneziji.
Ukupno trajanje: 2019 – 2023.g.
Kontakt
Astrid Kohl
astrid.kohl@giz.de

Kontekst

Prema Ujedinjenim nacijama, oko 272 miliona ljudi bili su migranati 2019.g. Migranti daju značajan doprinos razvoju, gradeći mostove između zemalja porekla i zemalja u kojima žive i rade. Oni su aktivno uključeni u udruženja, realizuju lokalne projekte i šalju novac nazad svojim porodicama i prijateljima. Oni takođe prenose znanje i iskustvo kada se vrate kući, na kraći ili duži period, kako bi tamo radili ili pokrenuli posao.

Međutim, migracije takođe podrazumevaju rizik za pojedince koji su u njih uključeni, a koji mogu biti izloženi opasnostima neregularne migracije, kao i za njihove zemlje porekla, koje rizikuju da izgube visokokvalifikovane stručnjake. U saradnji sa ministarstvima i zavodima za zapošljavanje, regularna, bezbedna i uređena migracija može se odvijati uz fer i socijalno ravnopravne uslove, i biti korisna i za zemlje porekla i za Nemačku.

Cilj

Cilj je da ključni akteri u partnerskim zemljama efikasnije koriste regularne migracije i angažuju dijasporu za postizanje svojih razvojnih ciljeva.

Pristup

Program se sprovodi u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Okvir za aktivnosti određen je Globalnim kompaktom (dogovorom) za bezbedne, uređene i regularne migracije i Agendom 2030, uz planirani Zakon o imigraciji kvalifikovanih radnika i nemački nacionalni akcioni plan za integraciju.

Program ima tri komponente. Ne primenjuju se sve komponente u svakoj zemlji.

Saradnja sa dijasporom

Migranti koji su došli u Nemačku rade na podsticanju  razvoja u svojim zemljama. Jedna od mogućnosti je da budu angažovani kao eksperti na određeno vreme. Ovaj program pomaže ekspertima iz dijaspore da svojom stručnošću daju doprinos lokalnim institucijama. Program podržava organizacije dijaspore koje rade sa lokalnim partnerskim organizacijama na sporovođenju njihovih projekata. Forumi za dijalog sa dijasporom koriste se kako bi se podstaklo angažovanje na razvoju zemalja porekla.

Ovaj program podržava migrante u pokretanju posla u njihovoj zemlji porekla. Stručnost koju su stekli u Nemačkoj im omogućava da iskoriste svoje inovativne ideje za napredak zemlje i otvaranje novih radnih mesta.

Migranti takođe daju finansijski doprinos zemlji porekla, šaljući doznake porodici i prijateljima. Međutim, provizije za tranfer novca su često veoma visoke, tako da je gotovina koja stiže na odredište umanjena. Program Migracije i dijaspora (PMD) nudi savetodavne usluge i obuku za pošiljaoce i primaoce doznaka s ciljem da poveća njihovu finansijsku pismenost. On takođe ima za cilj da poboljša pristup finansijskim uslugama vezanim za transfer novca i da podstakne održivu upotrebu takvih doznaka.

Upravljanje migracijama

Program savetuje vlade i međunarodne partnere u vezi sa razvojem politika, organizacije i strategije za migracije. On pruža obuku i šalje (integrisane) stručnjake u ove institucije u cilju izgradnje kapaciteta njihovog osoblja i unapređenja razvoja i primene migracione politike koja bi odgovorila na buduće izazove. To se odvija u okvirima Globalnog kompakta za bezbedne, uređene i regularne migracije koji su Ujedinjene nacije usvojile 2018.g.

U cilju podrške suštinskim prioritetima programa, Ekspertski fond za Migracije i dijasporu obezbeđuje finansijska sredstva za sporazume o subvencionisanju sa integrisanim i stručnjacima povratnicima.

© 2023 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.