Skip to main content

Novine u menadžmentu ljudskih resursa u javnoj upravi

Od 27. maja do 3. juna održan je prva obuka za državne službenike za učešće u centru za proveru ponašajnih kompetencija (assessment center). Centar za proveru ponašajnih kompetencija je simulacija određene poslovne aktivnosti ili situacije, tokom koje se posmatra ponašanje kandidata. Često se primenjuje prilikom zapošljavanja, jer pomaže u proceni, da li je kandidat odgovarajući za radno mesto.

Kakav nam državni službenik treba?

U odgovoru na ovo pitanje pomaže nam okvir kompetencija. Okvir kompetencija je metoda koja definiše šta državni službenik treba da radi i kako to da radi. Isto tako, on služi i kao orijentir državnom službeniku ili službenici da zna šta se od njega ili nje očekuje.

Okvir kompetencija čine funkcionalne i ponašajne kompetencije. Prve predstavljaju skup znanja i veština koje su potrebne za uspešno obavljanje određenih poslova –  na primer poznavanje Zakona o planskon sistemu ili znanje engleskog jezika. One se obično lakše identifikuju – kandidat zna odredbe zakona ili ne, i lakše se razvijaju – upisati napredni nivo engleskog jezika.

Ponašajne kompetencije, sa druge strane, predstavljaju skup radnih ponašanja potrebnih za obavljanje poslova. U njih spadaju naši stavovi, naše vrednosti, sposobnosti, motivacija  i osobine –  sve one kompetencije koje se nešto teže identifikuju jer nisu na prvi pogled vidljive.

Tu stupa na scenu Centar za proveru ponašajih kompetencija.

Projekat nemačko-srpske razvojne saradnje Podrška reformi javne uprave u saradnji sa Službom za upravljanje kadrovima i Nacionalnom akademijom za javnu upavu organizuje seriju od 4 treninga, u trajanju od po 5 dana. Treninzi su počeli u maju a završavaju se u oktobru 2019. godine. Na svakom od treninga, grupe od po 13 državnh službenika će se obučiti da posmatrajući ponašanje kandidata dođu do ocene njihovih ponašajnih kompetencija. Na taj način oni će dobiti uvide koji se ne mogu direktno pročitati iz biografije, ali koji su važan doprinos objektivnom i profesionalnom zapošljavanju u javnoj upravi.

© 2023 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.