Skip to main content

Reforma javne uprave koja se odvija već niz godina u Srbiji obuhvata i novine u sistemu upravljanja ljudskim resursima. Nemačka razvojna saradnja, u saradnji sa Ministarstvom  državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Službom za upravljanje kadrovima (SUK) objavila je 3 priručnika koja daju smernice za primenu sistema upravljanja ljudima zasnovanog na kompetencijama, a koja su namenjena svim državnim službenicima kao i onima koji će to u budućnosti postati. Priručnici daju smernice za primenu nove regulative u oblasti ljudskih resursa i to kod određivanja kompetencija državnih službenika, zapošljavanja i vrednovanja radne uspešnosti.

Po rečima Milice Miloševic, projektne menadžerke u GIZ-u, podrška Nemačke razvojne saradnje savremenom pristupu upravljanja ljudima je u protekle 4 godine bila sveobuhvatna, kada se radi o uvođenju i primeni okvira kompetencija za državne službenike. Podržana je izrada okvira kompetencija, rad na izmeni normativnog okvira kojim je uveden novi sistem kao i početak same primene novog sistema što je obuhvatilo obuke za rad sa modernim instrumentima, nove forme prijavnih formulara za poslove, elektronske testove, edukativne video materijale i štampane priručnike. Cilj ove reforme je efikasnija državna uprava sa kompetentnim kadrovima, a sam sistem zasnovan na kompetencijama zaposlenih snažno usmerava organizacije ka ispunjenju strateških ciljeva i jedan je od preduslova za efikasno pružanje javnih usluga.

Ivana Savićević, Pomoćnica ministra u MDULS, istakla je da je upravljanje ljudskim resursima na osnovu kompetencija veliki iskorak za državnu upravu Srbije i da prve analize pokazuju da je uspešno sprovedena početna faza u reformi, odnosno implemetacija kompetencija u akte o sistematizacij i primena kompetencija u regrutaciji kadrova. Krajnji cilj reforme jeste da obezbedimo strateški značaj i ulogu upravljanja resusima u upravi i u tom smislu je podrška koju poslednjih godina dobijamo od GIZ i nastavak saradnje od izuzetnog značaja za razvoj ove funkcije.

Dragana Janković, Pomoćnica direktora SUK, smatra da je uvođenje okvira kompetencija u zakonodavni okvir kojim se uređuje službenički sistem u Republic Srbiji omogućilo punu primenu principa zasluga u svim oblastima upravljanja ljudskim resursima. U odnosu na prethodna zakonska rešenja, novim procedurama povećana je objektivnost, transparentnost i meritornost izbornog postupka i smanjen uticaj diskrecije u izboru kandidata što je u krajnjem ishodu rezultiralo manjim brojem žalbi u vezi sa sprovođenjem izbornih postupaka. U odnosu na vrednovanje radne uspešnosti povećana je objektivnost procene radnog učinka zaposlenih i njihovih kompetencija, što je rezultiralo manjim brojem visokih ocena nego što je to bilo prethodnih godina.

Projekat Nemačko-srpske razvojne saradnje koji implementira GIZ „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ će nastaviti da podržava profesionalizaciju sistema upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi kroz saradnju sa nadležnim institucijama i podršku reformskim aktivnostima u narednom periodu od 3 godine.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.