Skip to main content

Upravni akti koje donose upravni organi imaju sveprožimajući uticaj na svakodnevni život građana, zbog čega je važno da postoji mogućnost kontrole odluka koje utiču na njihova prava, slobodu ili interese.

Na okruglom stolu na temu odlaganja izvršenja upravnih akata, razmatrani su potreba i implikacije privremenog odlaganja primene odluka koje donosi organ uprave. Organi uprave kao glavna spona između građana i države imaju zadatak da određuju prava, ovlašćenja, dužnosti i odgovornosti. Odlaganjem izvršenja upravnog akta stranke se štite od eventualne štete koju bi mogle da pretrpe, ako se na kraju upravnog spora pokaže da je osporeni upravni akt nezakonit, ali se istovremeno štiti i država od svih štetnih posledica koje bi mogle da nastupe usled nezakonitog rada organa uprave. S obzirom na istovremenu važnost zaštite interesa stranaka i javnog interesa, institut odlaganja izvršenja upravnog akta u upravnom sporu mora da omogući ravnotežu između ove dve vrste interesa.

Okrugli sto – “Odlaganje izvršenja – instrument za zaštitu privatnog i javnog interesa“ je drugi od planirana četiri okrugla stola u okviru programa „Ka efikasnijoj upravnoj pravdi u Srbiji“, koji predstavlja deo podrške Ministarstvu pravde koju sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) kroz projekat „Jačanje vladavine prava u Srbiji“, a koji za cilj ima unapređenje kapaciteta Upravnog suda.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.