Skip to main content

Na Pravnom fakultetu u Kragujevcu održana je svečana dodela sertifikata za učesnike prve pravne klinike za upravno pravo.

Jedan od načina jačanja kapaciteta Upravnog suda je podrška pravnim fakultetima u Srbiji za obuku pravnih eksperata iz oblasti upravnog postupka i upravnog spora, koji će biti okosnica ne samo Upravnom sudu, već će moći bolje da razumeju specifičnost upravnog prava dok rade u osnovnim ili višim sudovima ili tužilaštvima.

Važno je omogućiti pravnim fakultetima dalju obuku iz ove specifične oblasti prava, blagovremeno preispitivanje upravnih odluka i omogućavanje građanima pravo na žalbu protiv odluka državne uprave. Ovo predstavlja ključne elemente vladavine prava i demokratizacije. U cilju postizanja toga, Nemačka razvojna saradnja podržala je tri pravna fakulteta, Pravni fakultet u Kragujevcu je jedan od njih, da se uvede pravna klinika za upravno pravo za studente završnih godina. To bi trebalo da im omogući sticanje praktičnih znanja i veština iz ove oblasti i da stečena znanja primene kroz različite oblike praktičnog rada, uključujući rešavanje datih pravnih problema i hipotetičkih predmeta, pisanje podnesaka i pravnih akata, simuliranje upravnog postupka i upravnog spora – sticanje na ovaj način veština neophodnih za njihov budući samostalni rad.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.