Skip to main content

KfW projekti u Srbiji

European Fund for Southeast Europe (EFSE)

Trajanje projekta:  od 2005.
Projekat: Najveći svetski mikrofinansijski fond sa prosečnim iznosom kredita od 7.811 evra

EFSE je jedan od najvećih mikrofinansijskih fondova na svetu sa kapitalnim obavezama od oko milijardu evra. Fond je vodeći pružalac dugoročnog finansiranja odabranim partnerskim kreditnim institucijama u jugoistočnoj Evropi i Turskoj, kao iu regionu istočnog susedstva – tzv. prihodi domaćinstava.

Naručili: BMZ, EU, KfV, EBRD, EIB, IFC, FMO, OeEB, DANIDA, SDC, ADA, SMBCS, Vlada Republike Albanije i mnogi privatni investitori
Upravljanje fondom: Hauck &Aufhauser Fund Services (menadžer fonda), Finansije u pokretu (savetnik za fondove)
Zemlje korisnice: 16, uključujući Albaniju, Jermeniju, Azerbejdžan, Bosnu i Hecegovinu, Bugarsku, Gruziju, Kosovo, Hrvatsku, Severnu Makedoniju, Moldaviju, Crnu Goru, Srbiju, Rumuniju, Tursku, Ukrajinu i Belorusiju

Pristup/Misija

Misija EFSE-a je da podstakne ekonomski razvoj i prosperitet u jugoistočnoj Evropi i regionu istočnog susedstva EU podržavanjem uspeha malih i srednjih preduzeća i poboljšanjem uslova života za domaćinstva. Na taj način, Fond aktivno doprinosi ciljevima održivog razvoja (SDG). Praćenje njegovog doprinosa ciljevima SDG je sastavni deo EFSE-ovog sveobuhvatnog okvira za upravljanje uticajem. U pravcu svog cilja pozitivnog uticaja, EFSE je podržao više od 1,9 miliona MSE poslova refinansiranih preko lokalnih finansijskih institucija (oko 90.000 u 2021.), uključujući samozapošljavanje i zapošljavanje u mikro i malim preduzećima. Radeći na svom cilju pozitivnog uticaja, EFSE je podržao više od 1,9 miliona radnih mesta u malim i srednjim preduzećima koja dobijaju finansiranje kroz PLI (oko 90.000 u 2021.), pokrivajući samozapošljavanje i zapošljavanje u mikro i malim preduzećima. Pored toga, 47.000 preduzeća u vlasništvu žena osnovano je kroz finansiranje MSP, što dokazuje da EFSE doprinosi održavanju i rastu poslovnog prihoda među marginalizovanim preduzetnicima, kao što su žene i ruralno stanovništvo.

Unapređenjem pružanja MMSP različitih adekvatnih finansijskih usluga, EFSE aktivno doprinosi razvoju privatnog sektora, kao i obezbeđuje i stvara mogućnosti za zapošljavanje i prihod. Omogućavajući privatnim domaćinstvima pristup kreditima za mere modernizacije, projekat ima za cilj poboljšanje životnog standarda ljudi u svom ciljnom regionu.

EFSE doprinos u Srbiji

Udeo Srbije u ukupnom EFSE portfoliu: 13%

Iznos kredita krajnjoim korisnicima: EUR 1,4 milijarde

Broj kredita krajnjim korisnicima: 123,318

Prosecan iznos kredita: EUR 14,867

Pored toga, EFSE Development Faciliti je od svog osnivanja u Srbiji organizovala 78 različitih trening mera, naprednih obuka ili obuka za klijente i partnerske institucije sa promotivnim obimom većim od 3,2 miliona evra.

Projekat je u skladu sa pojedinačnim strategijama BMZ. U okviru Agende 2030, projekat podržava ciljeve održivog razvoja SDG. Pored okončanja siromaštva, to uključuje održivi ekonomski rast i pristojan rad za sve, održivu industrijalizaciju, smanjenje nejednakosti i jačanje globalnog partnerstva.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.