Skip to main content

GIZ projekti u Srbiji

Podrška ekonomskom razvoju i pravnim reformama

Naziv: Pravne reforme za ekonomski razvoj na Zapadnom Balkanu
Naručilac: Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Zemlje: EU kandidati za pristup EU u Jugoistočnoj Evropi – Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija​​​​​​​
Vodeća izvršna agencija: Regionalni savet za saradnju (RCC)​​​​​​​
Ukupno trajanje: od 2022. do 2024. godine

Kontakt
Jana Schuhmann
jana.schuhmann@giz.de

Kontekst

Da bi države Jugoistočne Evrope pristupile Evropskoj uniji (EU) i obezbedile članstvo u međunarodnim organizacijama, moraju svoj pravosudni sistem da usklade sa zakonima EU. Projekat pruža podršku ovim zemljama u procesu približavanja građanskog i privrednog prava tih zemalja pravima EU, kao i modernizaciji njihovih pravosudnih sistema.

Vladavina prava je presudna za dugoročni ekonomski rast i razvoj ovih zemalja. Zemlje Zapadnog Balkana žele da razviju regionalnu ekonomsku zonu. Za te potrebe, uspostavile su odgovarajući pravni okvir.

Cilj

Zemlje Zapadnog Balkana primaju podršku u sprovođenju pravnih okvira EU sa ciljem unapređenja njihovog ekonomskog razvoja.

Pristup

Sve zemlje koje sprovode pravne okvire EU suočavaju se sa sličnim izazovima koje mogu uspešnije rešavati međusobnom saradnjom. Regionalni dijalog je stoga daje ključni doprinos procesu približavanja njihovih zakonodavstava zakonima EU. Zbog toga ovaj projekat podržava zemlje koje sprovode pravne okvire EU u usaglašavanju zakonskih i pravosudnih sistema sa pravima i obavezama koje su obavezujuće za zemlje članice EU. Osnovni cilj je dugoročni ekonomski razvoj.

Projektom je predviđena konkretna podrška za žene i to jačanjem njihovog pravnog položaja u oblasti trgovine. Projekat kreira opcije za pravnu podršku, podržava prikupljanje statistike iz zemljišnjih knjiga po rodovima, i pomaže javnim beležnicima i agencijama za registraciju u sprovođenju reformi.

Pored toga, jača proces sprečavanja i upravljanja sporovima koji se tiču investicija. U okviru ovih mera, projekat utire put relevantnim strukturnim reformama i unapređenju komunikacije u kontekstu rešavanja sporova između države i investitora.

Projekat je istovremeno uključen u prekograničnu saradnju po građanskim i ekonomskim pitanjima: nastoji da ojača pravosudnu saradnju po pravnim pitanjima između država Zapadnog Balkana.

Poslednje novine: februar 2022. godine

 

 

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.