Skip to main content

GIZ projekti u Srbiji

Podrška reformi javne uprave u Srbiji

Naziv: Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji
Podržava: Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj (BMZ)
Zemlja: Srbija
Politički partner: Ministarstvo državne uprave i lokalne samo uprave, Ministarstvo za evropske integracije
Projektni period: 2020. do 2023.
Kontakt: Dr Stephan Heieck, stephan.heieck@giz.de

Kontekst

Vlada Srbije posmatra pristupanje Evropskoj uniji (EU) i reformu svoje državne administracije kao ključne prioritete. Efikasna administracija ne samo da će unaprediti dobrobit građana, nego će omogućiti i razvoj i rast ekonomije. U kontekstu procesa pristupanja EU, efikasna, transparentna i građanski orijentisana administracija podržaće implementaciju evropskih standarda u unutrašnji kontekst.

Proteklih godina preduzeti su značajni koraci u tom pravcu.

Uvedeni su standardi, uključujući I one o rodnoj ravnopravnosti, koji se odnose na procenu uticaja na politiku i učešće građana. Stupio je na snagu novi sistem upravljanja ljudskim resursima (HRM) zasnovan na veštinama. Primenjen je strateški i pravni okvir za unapređenje pružanja usluga, što će omogućiti transparentnije i efikasnije usluge za građane i preduzeća. Pored toga, postignut je značajan napredak u nekoliko pregovaračkih poglavlja EU.

Uprkos tome, predstoji dalji važan rad u smislu osiguranja kvaliteta i pridržavanja usvojenih standarda vezanih za optimizaciju javnih usluga, HRM, upravljanje javnim politikama i upravljanje pregovorima o pristupanju EU.

Cilj

Javna administracija Srbije se poboljšala u oblastima upravljanja politikama, upravljanja ljudskim resursima, pružanja usluga i pristupanja EU.

Pristup

Projekat podržava nacionalni i lokalni nivo vlasti u tome da javna administracija bude usaglašenija, efikasnija i zasnovana na dokazima. Projekat sprovodi aktivnosti u 4 oblasti: (1) upravljanje javnim politikama i učešće javnosti u njihovom kreiranju, (2) profesionalizacija i modernizacija upravljanja ljudskim resursima, (3) efikasno pružanje usluga u skladu sa lokalnim potrebama, optimizacija i digitalizacija usluga i (4) menadžment pregovora o pristupanju EU.

 

Ažurirano: April 2023

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.