Skip to main content

GIZ projekti u Srbiji

Promocija društvene inkluzije socijalno ugroženih grupa na Zapadnom Balkanu

Društvena inkluzija socijalno ugroženih grupa na Zapadnom Balkanu (SoRi IIII)

Naručilac: Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Zemlja: Severna MakedonijaAlbanijaBosna i HercegovinaKosovoSrbija
Politički sponzori: Mreža udruženja lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS)
Trajanje: od 2022. do 2025. godine
Rezultati i ekspertiza: Upravljanje i demokratija
Kontakt
Svetlana Zdravkovska
svetlana.zdravkovska@giz.de

Kontekst

Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Severna Makedonija i Srbija predstavile su pristupanje Evropskoj Uniji kao svoj politički cilj. To podrazumeva reforme u socijalnoj politici i inkluziju. Ipak, stvaran napredak na ovom polju je spor i primena principa „ne izostaviti nikoga“ ima ograničenu primenu.

Socijalno i ekonomski najugroženije grupe su etničke manjine (naročito Romi), osobe sa invaliditetom, samohrane majke, starija lica, žrtve nasilja u porodici, LGBTIQ+ zajednica, ljudi u seoskim područjima, kao i povratnici iz zemalja EU. Oni se suočavaju sa problemima kao što su loša infrastruktura, ograničeni pristup obrazovanju ili brizi o deci, socijalnoj zaštiti i zdravstvenim uslugama. Mnogi imaju teškoće da pronađu i zadrže zaposlenje.

Pored toga, državne i privatne institucije ne raspolažu sa dovoljno sredstava, mogućnosti i relevantnih podataka da osmisle i ponude usluge usmerene na zadovoljavanje tih potreba.

Cilj

Lokalne vlasti u Zapadnom Balkanu rade na unapređenju socijalne i ekonomske inkluzije ugroženih grupa na lokalnom nivou.

Pristup

Projekat omogućava lokalnim akterima da identifikuju, razviju i primene strategije koje imaju za cilj da ugroženim grupama obezbede prava na usluge i pristup istima. Konkretne aktivnosti obuhvataju podizanje svesti, dnevni centar, inkluzivno upravljanje rizikom od katastrofe, mobilne timove i forume za socijalni dijalog.

Projekat se fokusira na tri oblasti delovanja:

  • Negovanje regionalnog dijaloga o socijalnoj inkluziji sa ciljem razmene iskustava i pružanje pomoći lokalnim vladinim udruženjima kako bi socijalna inkluzija bila bolje promovisana na lokalnom i nacionalnom nivou
  • Omogućavanje opštinama da uvedu socijalne pristupe orijentisane na zadovoljavanje potreba na osnovu rezultata mapiranja usluga socijalne zaštite, čime se takođe obezbeđuje da odluke na lokalnom nivou budu bazirane na činjenicama
  • Podrška ugroženima grupama u pronalaženju inkluzivnog zaposlenja korišćenjem metodologije socijalnog mentorstva.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.