Skip to main content

GIZ projekti u Srbiji

Sprečavanje trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu i podrška žrtvama trgovine ljudima

Naziv: Sprečavanje i borba protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu
Naručilac: Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Zemlja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija
Vodeća izvršna agencija: Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbeglice (MARRI)
Ukupno trajanje: od 2019. do 2023. godine

Kontekst

Uprkos sistemima koji su uspostavljeni radi borbe protiv trgovine ljudima, države Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija) nisu naročito efikasne u sprečavanju trgovine ljudima i pružanju podrške (potencijalnim) žrtvama. Države Zapadnog Balkana su dvostruko pogođene: S jedne strane, veliki broj njihovih stanovnika migrira ka Evropskoj uniji (EU), dok sa druge strane, migranti iz drugih zemalja prolaze kroz region sa ciljem ulaska u EU.

Izbeglice takođe rizikuju da budu eksploatisane i postanu žrtve trgovine ljudima jer manjak finansijskih sredstava kod njih često znači da imaju dugove prema krijumčarima koji onda zloupotrebljavaju takvu situaciju. Brojke pokazuju da do 15% raseljenih lica u ovom regionu postanu žrtve trgovine ljudima, ali je vrlo mali broj onih koji su prepoznati kao takvi.

Cilj

Poboljšanje osnovnih uslova koji će omogućiti vladama država i građanskom društvu da spreči trgovinu ljudima i pruži podršku žrtvama trgovine ljudima.

Pristup

Kroz projekat se državama i civilnim društvima na Zapadnom Balkanu daju saveti o tome kako obezbediti osnovne uslove za poboljšanje situacije za žrtve trgovine ljudima. Cilj je da se pojedinci učine otpornijim na trgovinu ljudima i da se unapredi proces identifikacije i zaštite (potencijalnih) žrtava, na primer, kroz edukaciju i obuku, kao i kroz profesionalne savetodavne usluge u oblasti mentalnog zdravlja. Takođe, biće pojačana saradnja i koordinacija aktivnosti između vlada država i građanskog društva kao i između lokalnih i centralnih organa vlasti.

Ciljne grupe projekta su prevashodno raseljena lica u regionu Zapadnog Balkana a zatim one grupe u tom regionu koje su naročito izložene riziku od trgovine ljudima, npr. pripadnici romske manjine.

  • Jačanje otpornosti rizičnih grupa na rizike od trgovine ljudima.
  • Bolja identifikacija (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima.
  • Unapređenje koordinacije i saradnje između različitih institucija.
  • Obezbeđivanje edukacije i obuke, kao i savetodavnih usluga u oblasti psiho-fizičke podrške i mentalnog zdravlja, shodno potrebama ciljne grupe.

Kontakt

Martin Hiebsch
martin.hiebsch@giz.de

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.