Skip to main content

KfW projekti u Srbiji

Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u srpskim gradovima – Program VI (otpadne vode)

Donator: Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Partneri: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Projektni period:  2018. –

Izazovi

 • Otpadne vode se ispuštaju neprečišćene ili nedovoljno prečišćene;
 • Kanalizacioni sistemi su ponekad neadekvatni, nefunkcionalni i iziskuju prilagođavanja glavnom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda;
 • Kvalitet postojećih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ne zadovoljava kriterijume za prečišćavanje koje propisuju direktive EU;
 • Uklanjanje fekalnog i kanalizacionog mulja ne predstavlja dovoljno prečišćavanje.
 • Cene ne pokrivaju troškove i onemogućavaju javno-komunalnim preduzećima za vodosnabdevanje da održavaju, modernizuju ili prošire svoju infrastrukturu.

Pristup

Cilj je poboljšati uslove života stanovnika u opštinama učesnicama i zaštititi površinske i podzemne vode u programskom području (kroz obezbeđivanje ekološki i higijenski bezbednog odlaganja i tretmana otpadnih voda u skladu sa pravnim tekovinama EU) i na taj način zaštititi životnu sredinu i takođe doprinose ublažavanju klimatskih promena kroz poboljšanu energetsku efikasnost komunalnih usluga.

Program se odvija u dve faze:

 • Prva faza ima za cilj da opštine i njihova preduzeća za vodosnabdevanje ispune izvesne kriterijume koji se odnose na efikasnost i učinak kako bi se kvalifikovali za drugu fazu (pristup zasnovan na performansama). Tokom prve faze priprema se tehnička i projektna dokumentacija.
 • Druga faza obuhvata osnovna ulaganja u kolektore i prečišćavanje otpadnih voda, posebno u izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rekonstrukciju i proširenje kanalizacione mreže.

 

Rezultati

 • Programom je obuhvaćeno 7 opština – Jagodina, Požarevac, Pirot, Trstenik, Kikinda, Smederevo i Vršac.
 • Faza I (faza pripreme) je trenutno u zreloj fazi implementacije dok se očekuje da faza II (investiciona faza) počne početkom 2024. godine.
 • U 6 opština realizovaće se ulaganja u centralna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, solarne jedinice za sušenje mulja i rehabilitaciju/proširenje kanalizacione mreže.
 • U opštini Vršac će se realizovati sanacija/dogradnja mreže atmosferske kanalizacije.
 • Posvećena je dužna pažnja energetski efikasnim i inovativnim tehnološkim rešenjima koja će doprineti uštedi energije i korišćenju obnovljivih izvora energije.
 • Biće postignut doprinos pristupanju EU i implementaciji evropskih standarda u sektoru otpadnih voda.
 • Do sada su JKP počela da uvode tarife koje pokrivaju troškove, uključujući minimalni budžet po kućnom priključku za održavanje sistema.
 • JKP su povećala efikasnost naplate naknada i poboljšavaju svoje poslovne rezultate kroz podršku Konsultanta za tehničku pomoć koja se pruža u okviru programa.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.