Skip to main content

Mere trgovinskih olakšica kroz pojednostavljenje tehničkih i pravnih postupaka čine prekograničnu trgovinu bržom i efikasnijom. One imaju jedan od najvećih pozitivnih uticaja na integrisanje malih i srednjih preduzeća iz Jugoistočne Evrope (JIE) u globalne lance dobavljača kao i na skraćenje vremena i smanjenje troškova trgovine.

Pre-Arrival Processing (PAP) kao jedna od pet mera trgovinskih olakšica u okviru Sporazuma Svetske trgovinske organizacije o trgovinskih olakšicama (WTO-TFA) kroz modernizaciju carinskih postupaka olakšava izdavanje robe neposredno nakon njenog prispeća. Reč je o kompletno elektronskom prenošenju podataka prijavljivanja carini pre prispeća robe.

Projekat koji GIZ Otvoren regionalni fond za spoljnu trgovinu (u ime nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj – BMZ-a) sprovodi od 2017. godine pod nazivom „Uvođenje carinjenja za ekspresne pošiljke pre prispeća – PAP Express“ podržava uvođenje postupka PAP u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Savernoj Makedoniji, četiri od sedam potpisnica Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA). Srbija i Crna Gora su postupak PAP uvele u okviru pilot-projekata koje je podržao Nemački savez za trgovinske olakšice i razmenile svoja iskustava i najveće izazove sa ostalima iz regiona.

Projekat podržava svaku upravu carina pri definisanju pravnog i regulatornog okvira za obradu pre prispeća, razvijanju procedura i funkcija u carinskom IT-sistemu, obuci zaposlenih u carini i u privatnom sektoru kao i razmenu iskustava na regionalnom nivou. U skladu sa Sporazumom o trgovinskim olakšicama Svetske trgovinske organizacije za svaku upravu carine se razvija postupak obrade za ekspresne pošiljke po njihovim specifičnim nacionalnim potrebama.

Ključni element sastojao se u uključivanju ekspertize privatnog sektora iz preduzeća za slanje hitnih pošiljki DHL, FEDEX i UPS, koja su dala doprinos kreiranju novih postupaka i razvijanju IT-a. Na ovaj način partneri u projektu su se okupili i stvorili sinergije sa zajedničkim ciljem, naime da pomognu upravama carine u regionu CEFTA da ubrzaju realizaciju ekspresnih pošiljki na granicama. Cilj je da se period obrade smanji za 50%, te da se na taj način skrati vreme isporuke i neizvesnost u lancima dobavljača.

Neposredna regionalna saradnja i razmena o postupcima koji su se pokazali kao dobri, kao i bilateralna saradnja imali su pored toga i pozitivan uticaj na napredak uprave carina u primeni PAP-a ne samo u Jugoistočnoj Evropi. Inspirisana primerima iz ovog projekta Uprava carine Republike Moldavije je zajedno sa develoPPP.de i DHL-om inicirala novi projekat koji ima za cilj da razvije sopstveni PA-postupak po meri na osnovu istog projektnog pristupa.Na ovaj način, GIZ će uvođenjem postupka PAP za ekspresne pošiljke u svim potpisnicama sproazuma CEFTA  doprineti uspešnom smanjivanju vremena isporuke i troškova trgovine.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.