Skip to main content

Platforma „Održivi razvoj za sve“ organizovala je godišnju onlajn konferenciju 8. i 9. decembra, uz učešće više od 200 učesnica i učesnika iz različitih sfera javnog života, kako bi predstavila ključna dostignuća otkako je zvanično uspostavljena u martu ove godine, te kako bi se diskutovalo o budućim razvojnim izazovima i perspektivama Srbije u skladu sa Agendom 2030.

Platforma je deo projekta Reforma javnih finansija – Agenda 2030 i sprovodi se u partnerstvu sa šest eminentnih organizacija civilnog društva: Fondacija Ana i Vlade Divac, Fondacija Centar za demokratiju, Centar za visoke ekonomske studije, Timočki omladinski centar, Beogradska otvorena škola i Beogradski fond za političku izuzetnost. (Za više informacija posetite www.sdgs4all.rs)

Tokom dvodnevnog događaja, predstavnici velikog broja relevantnih aktera u Srbiji – državnih institucija, civilnog društva, poslovnog sektora, međunarodnih organizacija, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i drugih, učestvovali su u razmeni mišljenja o razvojnim prioritetima i javnim politikama za bolju budućnost i održivi razvoj u korist svih građanki i građana.

Tomas Šib, ambasador Nemačke u Srbiji, naglasio je da je Nemačka posvećeni partner Srbije u sprovođenju Agende 2030 i da će kao najveći bilateralni donator Srbije nastaviti da pruža podršku u sve tri dimenzije održivog razvoja – ekonomskoj, socijalnoj i dimenziji životne sredine. Takođe je naglasio potrebu da se sve relevantne zainteresovane strane uključe u dijalog i postizanje saglasnosti o razvojnim prioritetima i integrisanju ciljeva održivog razvoja u sve relevantne nacionalne dokumente i politike.

Urs Šmid, ambasador Švajcarske u Srbiji, istakao je presudnu ulogu jakih i sposobnih institucija u rešavanju pitanja održivog razvoja, naglasivši posvećenost Švajcarske oblastima smanjenja siromaštva i nejednakosti, održivog ekonomskog rasta, zapošljavanju i dostojanstvenog rada.

Fransoaz Žakob, stalna koordinatorka UN-a u Srbiji, iskoristila je svoj pozdravni govor da naglasi da se ciljevi održivog razvoja mogu postići samo ako svi akteri rade zajedno – vlada, lokalne zajednice, privatni sektor i finansijske institucije. Pozvala je i na integrisanje principa održivosti u razvojnu viziju Srbije, kako bi se osigurala zdravstvena zaštita, poboljšano blagostanje i jednakost za sve, kao i ekonomska i ekološka otpornost.

Slavica Đukić Dejanović, specijalna savetnica premijerke za Agendu 2030, istakla je da Vlada radi na usklađivanju svojih planskih dokumenata sa ciljevima održivog razvoja, jačajući institucionalne mehanizme za njihovu primenu i nastavljajući da podržava dijalog između svih relevantnih aktera na nacionalnom i lokalnom nivou.

Poseban fokus svih ključnih govornika bio je na potrebi da se prepozna da je, u kontekstu pandemije covid-19, neophodna jedna nova ravnoteža i još veća međusobna povezanost ključnih dimenzija održivog razvoja: ekonomske, socijalne i dimenzije zaštite životne sredine.

Predstavnici partnerskih organizacija civilnog društva predstavili su ključne nalaze izveštaja o prioritetima za održivi razvoj Srbije, kao i izveštaja o normativnoj i institucionalnoj spremnosti Srbije za sprovođenje Agende 2030. Prioriteti poput zdravstvene zaštite dostupne svima, dostojanstva svih građana i građanki Srbije, dostizanja evropskog nivoa vladavine prava i kvaliteta institucija, odgovornog i efikasnog korišćenja prirodnih resursa i drugi, poslužiće Platformi prilikom definisanja razvojnih politika, kao i u dijalogu sa donosiocima odluka.

Važan aspekt konferencije bilo je i predstavljanje rada Platforme na lokalnom nivou, kao i diskusije koje su se pokrenule na tu temu, a koje su uključile predstavnike lokalnih vlasti, lokalnog civilnog društva i lokalnih preduzeća i poslovnih udruženja.

Tokom završnog panela, izvršni direktori partnerskih organizacija civilnog društva naglasili su da Platforma „Održivi razvoj za sve” predstavlja sinergiju napora za efikasno sprovođenje Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja na svim nivoima društva, na bazi partnerstava sa svim zainteresovanim stranama i uz široko učešće građanki i građana.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.