Skip to main content

Gradovi u Srbiji koji su potpisnici Sporazuma gradonačelnika za klimu i energetiku obavezali su se da će pripremiti i sprovesti akcione planove za održivu energiju i klimu (SECAP), koji sadrže konkretne mere usmerene na smanjenje emisije GHG-a, potrošnju energije, kao i prilagođavanje uticajima klimatskih promena. Na taj način, nacionalni napori za ublažavanje klime i adaptaciju podržani su na opipljiv i efikasan način na nivou zajednice, što predstavlja ključni proces promovisanja i integrisanja dugoročnog održivog razvoja u zemlji.

Uz podršku Nemačke savezne vlade i Evropske unije, radionice za izradu SECAP-a održane su od 16. do 19. maja u Novom Sadu, Valjevu, Vranju i Pirotu. Predstavnici gradova i relevantni akteri okupili su se da zajedno identifikuju mere za ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promenama u relevantnim sektorima koji se tiču njihovog grada, što predstavlja dalji korak ka finalizaciji gradskih SECAP dokumenata. Svi akteri koji su učestvovali pokazali su dobar nivo svesti i posvećenosti da doprinesu procesu, koji ostaje presudan za efikasno planiranje mera smanjenja emisija gasova staklene bašte i poboljšanja otpornosti na klimatske promene. Podrška je pružena u okviru projekta EU4 Energetska tranzicija: Sporazum gradonačelnika na zapadnom Balkanu i u Turskoj koji GIZ sprovodi u okviru Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu – energetika, transport i zaštita klime.

Proces razvoja SECAP-a uskoro će se nastaviti procesima konsultacija sa javnošću kako bi se podstaklo i podržalo učešće građana i prikupile njihove povratne informacije. Time je prepoznato da je njihovo aktivno učešće od vitalnog značaja da bi se postigao visok kvalitet života u održivim, klimatski otpornim i vibrantnim gradovima za sve stanovnike.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.