Skip to main content

U okviru svojih zagovaračkih napora, Platforma “Održivi razvoj za sve” održala je 13. marta konferenciju za štampu u beogradskom Media centru, pozivajući buduću Vladu Srbije da se obaveže na održivi razvoj, nastavi sa izradom Plana razvoja zemlje i uključi organizacije civilnog društva i druge nedržavne aktere u dijalog o razvojnim politikama, planiranju i procesima sprovođenja.

Na konferenciji, predstavnici Platforme izričito su pozvali novu Vladu da integriše sprovođenje Agende 2030 u svoj program rada, usaglašavajući ovaj proces sa naporima za pristupanje EU. Predložili su da se precizno utvrdi nadležnost određenog ministarstva za koordinaciju sprovođenja aktivnosti u pravcu dostizanja ciljeva održivog razvoja, a da Vlada treba da nastavi svoje napore u pripremi i usvajanju Plana razvoja, obezbeđujući da sveobuhvatne reforme u cilju pristupanja EU budu usaglašene sa ciljevima održivog razvoja.

Takođe, aktivno učešće civilnog društva, univerziteta, privrednih asocijacija i drugih zainteresovanih strana kako u pripremi tako i u praćenju primene Plana razvoja je od ključne važnosti. Članice Platforme pozivaju donosioce odluka da prihvate ove predloge, kako bi unapredili planiranje razvoja i uključili što širu zajednicu u određivanje prioriteta Srbije. Kao sledeći korak, predlozi Platforme će biti prosleđeni narodnim poslanicima, ministarstvima u tekućoj Vladi i ostalim relevantnim državnim institucijama, a u narednom periodu Platforma će koristiti različite formate dijaloga kako bi ponovila ključne poruke iznete na konferenciji za štampu i pratila posvećenost nove Vlade održivom razvoju i implementaciji Agende 2030.

Platforma “Održivi razvoj za sve” izrazila je spremnost da, sa svoje strane, podstiče opštedruštveni dijalog o razvojnim pitanjima i reformama, da razvoj i reforme sagledava kroz pristup zasnovan na ljudskim pravima, uz poštovanje principa „da niko ne ostane po strani“ proklamovanog Agendom 2030, kao i da naročito insistira na ostvarenju cilja održivog razvoja 16 – Mir, pravda i snažne institucije.

Platforma okuplja sedam renomiranih organizacija civilnog društva koje pokrivaju tri dimenzije održivog razvoja – socijalnu, ekonomsku i dimenziju životne sredine, a to su: CEVES (Centar za visoke ekonomske studije), Fondacija Ana i Vlade Divac, Beogradska otvorena škola, Smart kolektiv, TOC – Asocijacija za razvoj održivih zajednica, Fondacija Centar za demokratiju, Fondacija BFPE za odgovorno društvo

Podršku Platformi pružaju vlade Švajcarske i Nemačke u okviru projekta “Reforma javnih finansija – Agenda 2030” koji sprovodi GIZ.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.