Skip to main content

Zašto je upravno pravo važno u konceptu dobre uprave, kako približiti upravno pravo polaznicima Pravosudne akademije i koji su naredni koraci u reformi pravosuđa kada je reč o upravnom pravu? Tokom diskusije na temu ovih i drugih aktuelnih pitanja koja se tiču reforme upravnog sudstva u Srbiji, odgovore su ponudili Branislav Stojanović, pomoćnik ministra, Sektor za EU integracije i međunarodne projekte Ministarstva pravde Republike Srbije, eminentni pravnici prof. dr Dobrosav Milovanović, prof. dr Marko Davinić, prof. dr Vuk Cucić sa Pravnog fakulteta u Beogradu, Maja Josifov rukovodilac grupe za upravno pravo na Pravosudnoj akademiji, kao i Mihael Engel, savetnik na Programu za dobru upravu GIZ-a.

Reforma upravnog sudstva u kontroli rada upravnih organa ilustrovana je tokom diskusije čitavim nizom primera, od kojih su neki, poput „ćutanja uprave“, kršenja prava na suđenje u razumnom roku i sl. odlučujući kada je reč o ishodu ili o percepciji kvaliteta rada uprave i upravnog sudstva od strane građana. Pojam dobre uprave kao efikasnog servisa građana koji doprinosi kvalitetu života svih, direktno je povezan sa reformom upravnog sudstva.


Strategijom razvoja pravosuđa za period 2020-2025, odnosno akcionim planom za sprovođenje Strategije u periodu od 2022. do 2025. godine, predviđa se kontinuirano unapređenje svih programa obuke na Pravosudnoj akademiji u skladu sa novim ustavnim i zakonskim rešenjima.

Uz poseban osvrt na upravno pravo, u Program početne obuke Pravosudne akademije predloženo je uvođenje edukacije o organizaciji uprave (subjektima javne uprave) i aktima uprave (vrstama upravnog postupanja), o osnovnim načelima i osnovnim pravilima postupka, o pokretanju, toku i okončanju postupka, o pravnim sredstvima i upravnom izvršenju, kao i o upravnom sporu.


Predlog uvođenja upravnog prava u Program početne obuke Pravosudne akademije, čiji su autori prof. dr Dobrosav Milovanović, prof. dr Marko Davinić, prof. dr Vuk Cucić sa Pravnog fakulteta u Beogradu, predstavlja dokument izrađen na osnovu istraživanja i analize nacionalnog pravnog i strateškog okvira, nacionalnih i EU izveštaja, kao i programa Pravosudne akademije.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.