Skip to main content

Na platformi Nacionalne akademije za javnu upravu dostupne su dve nove onlajn obuke, a na sajtu Službe za upravljanje kadrovima može se preuzeti vodič za karijerno savetovanje državnih službenika. Ovaj materijal je razvijen u  uz podršku projekta „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja EU“, koji sprovodi GIZ.

U okviru obuke „Metode i tehnike odabira kadrova“ državni službenici imaju priliku da se kroz video-lekcije, pisane lekcije i testove znanja osposobe za proveru kompetencija kandidata u izbornom postupku. Autorka obuke je Aleksandra Stanković, načelnica odeljenja za odabir kadrova Službe za upravljanje kadrovima.

Druga obuka pod nazivom „Propisi i procedure u zapošljavanju državnih službenika“ polaznicima donosi odgovore na najčešće dileme s kojima se suočavaju  u popunjavanjanju upražnjenih radnih mesta u državnim organima prema kompetencijama kandidata. Edukativni materijal u osam tematskih celina daje odgovore na brojna pitanja, između ostalog kako funkcioniše javni a kako interni konkurs, na koji način se može popuniti upražnjeno mesto, kao i kako se u procesu selekcije primenjuju antidiskriminatorni principi. Materijalu se može pristupiti u bilo koje vreme.

Autorka obuke je Dragana Janković, pomoćnica direktora Službe za upravljanje kadrovima, tela čiji je jedan od zadataka da podstiče razvoj upravljanja karijerom državnih službenika. Kako bi se u ovu oblast unele jasnoće i struktura, izrađen je Vodič za karijerno savetovanje i planiranje karijere državnih službenika. Namenjen je državnim službenicima koji žele da sa više posvećenosti upravljaju svojom karijerom i svima koji su zainteresovani da napreduju u oblasti ljudskih resursa.

Projektom „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja EU“ GIZ podržava profesionalizaciju sistema upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi, jer od moderne i efikasne javne uprave korist imaju prvenstveno građani i građanke Srbije i domaća privreda.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.