Skip to main content

Kako bi se javnosti olakšalo učešće u razvoju i praćenju sprovođenja javnih politika, sredinom decembra 2021. godine pušten je u rad portal eKonsultacije – platforma koja omogućava pravovremeno informisanje javnosti o procesu donošenja javnih politika i predstavlja komunikacioni kanal za njihovo učešće u kreiranju javnih politika.

Projekat EU4PAR i drugi međunarodni projekti podržali su korake ka širem uključivanju građana u proces kreiranja javnih politika. U okviru ovih inicijativa projekat nemačko-srpske razvojne saradnje „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja EU“ koji sprovodi GIZ pružio je podršku za razvoj konkretnog alata – portala eKonsultacije čije je osmišljavanje uključivalo dug period razgovora sa organizacijama civilnog društva i organa javne uprave. O platformi i načinima na koje civilno društvo i javnost mogu da se uključe u kreiranje javnih politika razgovarali smo sa Nikolom Đurićem, menadžerom projekta koji sprovodi GIZ.

Učešće javnosti u kreiranju i praćenju sprovođenja javnih politika je značajno, ali kako osigurati kvalitet javnih konsultacija – i samog procesa i sadržaja?

Pravovremene najave prilika za učešće, kultura otvorenosti u razmatranju konstruktivnih predloga za unapređenje određenih javnih politika, dodeljivanje potrebnog vremena i kadrova za temeljito vođenje ovakvih procesa, te budno praćenje kvaliteta rada u ovoj oblasti svih organa javne uprave su elementi pristupa koji bi garantovao da će konsultativni proces iznedriti javne politike koje odgovaraju na potrebe građana.

Šta se sve nalazi na platformi, šta su njeni osnovni elementi?

Osnovni deo eKonsultacija su pojedinačni procesi učešća građana u izradi konkretnih dokumenata javnih politika i propisa. U okviru jednog takvog procesa, građani imaju mogućnost da prate sve faze izrade propisa – od početka rada na dokumentu i objavljivanja polaznih osnova, preko konsultacija i javne rasprave, do objave konačnog nacrta i usvojenog teksta dokumenta. Pored toga, poseban deo portala omogućava uvid i zajednički rad uprave i građana na dokumentima relevantnim za Partnerstvo za otvorenu upravu.

Koji format i model konsultacija platforma podržava?

Pored same prednosti objedinjavanja svih procesa konsultacija i javnih rasprava na jednom mestu, portal omogućava građanima da se prijave za učešće u najavljenim događajima ili da se prijave za učešće u radu samih radnih grupa za izradu akata. Pored toga, rad na samom tekstu određenog dokumenata, kao važnom elementu procesa, je značajno unapređen. Zainteresovani građani će moći da kroz jednostavan niz koraka daju svoje predloge, koji će zatim biti dostupni svim ostalim učesnicima, zajedno sa odgovorom nadležnog organa uprave.

Ko može da koristi platformu i na koji način?

Pored građana, koji mogu nastupati u svoje ime ili u ime organizacije ili grupe koju predstavljaju, na portalu će svakako svoju važnu ulogu imati i organi javne uprave. Moderatori iz pojedinačnih organa koji predstavljaju javnosti rad na konkretnom dokumentu su jedna uloga, ali će pored njih u procesu učestvovati i službenici sa ulogom evaluatora, iz organa zaduženih za praćenje kvaliteta učešća javnosti, koji će upućivati primedbe organima kada se za tim ukaže potreba i imati uvid u statističke pokazatelje kvaliteta učešća javnosti u procesu kreiranja javnih politika.

Kako javnost motivisati za korišćenje platforme i čiji je to zadatak?

Aktivnije učešće građana u ovakvim procesima će zavisiti u velikoj meri od toga na koji način se organi uprave budu odnosili prema onim predlozima koji su svrsishodni i dobro pripremljeni. Poverenje građana se osvaja godinama, a gubi lako.

Na daljem razvoju instrumenata i procesa koji bi trebalo da osiguraju kvalitet učešća javnosti u konsultacijama, pripremi i praćenju javnih politika sarađivaće stručnjaci dva projekta kroz podršku različitim aspektima konsultacija – šta vidite kao najveće izazove u tom radu?

Do sada usvojeni pravni okvir, iako fragmentiran u nizu dokumenata koji uređuju ovu oblast, predstavlja dobru osnovu za otvaranje procesa kreiranja javnih politika. Uspostavljanje mehanizma upravljanja kvalitetom u oblasti učešća javnosti je tema, kojoj naš projekat ostaje posvećen. Istovremeno, to je i ključni izazov u predstojećem periodu i on će zavisiti od volje javne uprave da utvrdi odgovornost i reaguje u onim slučajevima kada se primeti da se javnost uključuje tek sporadično i protokolarno. eKonsultacije pružaju uvid u pokazatelje uspešnosti, ali neophodno je reagovati kada ti pokazatelji budu pokazivali loše rezultate.

Izvor: Bilten #4 2022, EU za reformu javne uprave u okviru sektorskog reformskog ugovora

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.