Skip to main content

Poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava, kao i poštovanje ljudskih prava, uključujući i prava nacionalnih manjina, predstavljaju temeljne vrednosti demokratskog društva. Značaj aktivnog učešća na popisu i slobodnog izjašnjavanja nacionalne pripadnosti pripadnika manjinskih zajednica doprinosi očuvanju i razvijanju sopstvenog identiteta, i u velikoj meri utiče na kvalitet podrške i politika kreiranih na državnom nivou, a koje za cilj imaju unapređenje položaja pripadnika nacionalnih manjina.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije, u saradnji sa 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina i uz podršku projekta „Jačanje vladavine prava u Republici Srbiji“, tokom oktobra 2022. sprovodi kampanju „Svi mi, zajedno, činimo Srbiju“ koja ima za cilj ohrabivanje pripadnika nacionalnih manjina da učestvuju na popisu i slobodno se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Kampanja se sprovodi u medijima sa nacionalnom i lokalnom pokrivenošću, kao i u medijima koji emituju program na jezicima nacionalnih manjina. Za svaku od 23 nacionalne manjine u Republici Srbiji, pripremljeni su TV i radijski spotovi, posteri i lifleti na jeziku u upotrebi.

Podršku kampanji pružio je projekat „Jačanje vladavine prava u Republici Srbiji“ (EU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA), u sklopu aktivnosti usmerenih na unapređenje položaja nacionalnih manjina, koje su finansirane od strane EU i Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a za čiju implementaciju je zadužen Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Jedan od ciljeva projekta predstavlja podizanje svesti pripadnika nacionalnih manjina o važnosti učešća na predstojećem Popisu stanovništva.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji, pod sloganom „Učestvuj u popisu – ostavi trag“ traje od 1. do 31. oktobra 2022. Pored domaćinstava i stanova, popisom će biti obuhvaćeni državljani Republike Srbije sa prebivalištem ili boravištem u Republici Srbiji bez obzira na to gde će biti prisutni tokom popisa, stalno naseljeni stranci, kao i oni kojima odobren privremeni boravak ili u trenutku sprovođenja popisa borave u Republici Srbiji.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.