Skip to main content

Aktivnosti koje država sprovodi tiču se različitih oblasti: od izgradnje vrtića, oporezivanja prihoda do prerade otpadnih voda. One su obično dugoročne i nose sa sobom velika ulaganja. Zato je važno napraviti procenu, kakvi će biti efekti tih aktivnosti za pojedince ali i društvo u celini. Tako na primer, kada se planira gradnja vrtića, razmišlja se koliko će dece biti u naselju za 10 godina? Ako država planira povećanje poreza na zaradu, ona takođe razmišlja da li će time obeshrabriti poslodavce da zapošljavaju. Dok je pre kupovine mašine za preradu otpadnih voda, važno je odrediti kako će se ona finansirati– da li povećanjem cene komunalnih usluga, da li će se država zadužiti, ili nešto treće?

Pomoć u odgovorima na ova pitanja daje nam Zakon o planskom sistemu. Ovaj zakon je počeo sa primenom u oktobru 2018. godine i uspostavio je jedinstven sistem planiranja za celu zemlju. Tako, na primer, zakon pojašnjava kako se planira razvoj određene oblasti, kako se utvrđuju prioriteti u javnoj upravi, te kako se analiziraju efekti javnih politika. Analiza efekata je tema kojoj su Republički sekretarijat za javne politike zajedno sa predstavnicima ministarstava zaduženim za planiranje posvetili posebnu pažnju.

Radionice – analiza efekata

U saradnji sa projektom nemačko srpske razvojne saradnje Podrška reformi javne uprave organizovano je 6 radionica u periodu od jula 2018. do jula 2019. godine. Svaka radionica bila je posvećena nekom od koraka u analizi efekata javnih politika. Na prvim radionicama se pričalo o postavljanju ciljeva i uključivanju javnosti u planiranje, zatim se prešlo na razmatranje različitih opcija za razvoj i metodologie za procenu efekata, dok su završne radionice bile posvećene proceni troškova i praćenju rezultata. Posebno korisne su bile vežbe u kojima su napravljene probne analize efekata javnih politika na teme: energetska efikasnost zgrada, čistija industrijska proizvodnja i slične. Ove analize služiće kao modeli po kojima se prate efekti javih politika i time omogućiti temeljnije planiranje u srodnim oblastima.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.