Godišnji ciljevi usmeravaju rad državnih službenika ka željenim strateškim ciljevima organizacije u kojoj rade. Godišnji cilj treba da bude SMART: specifičan, merljiv, ambiciozan, realan i tempiran.