Skip to main content

Agenda 2030 je univerzalna strategija koja obuhvata 17 ciljeva i uključuje sve tri dimenzije održivog razvoja – ekonomski rast, socijalnu inkluziju i zaštitu životne sredine. Ona počiva na trima ključnim vrednostima, a to su: poštovanje ljudskih prava, poštovanje principa “da niko ne bude izostavljen” i rodna ravnopravnost.

Republika Srbija je kroz rad državnih institucija i civilnog sektora učestvovala u formulisanju ovih ciljeva i posvećena je njihovoj realizaciji, u saradnji sa svojim partnerima.

Projekat Reforma javnih finansija – Agenda 2030, koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke a implementira GIZ, doprinosi sprovođenju Agende 2030 kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou. Imajući u vidu da realizacija ciljeva održivog razvoja u velikoj meri zavisi od odluka donetih na lokalnom nivou, projekat je stavio snažan fokus na lokalizaciju Agende 2030, sa ciljem da se ojačaju kapaciteti lokalnih samouprava i drugih lokalnih aktera za definisanje razvojnih prioriteta i sprovođenje Agende 2030, na bazi multisektorske saradnje i razmene. Kroz ovakav pristup podržani su i napori Platforme „Održivi razvoj za sve“ usmereni ka uspostavljanju širokog društvenog dijaloga na lokalnom nivou o lokalnim razvojnim prioritetima usklađenim sa ciljevima održivog razvoja.

Tokom protekle tri godine, lokalizacija Agende 2030 je sprovedena kroz podršku ključnim partnerima iz državnog i civilnog sektora, među kojima su Kabinet predsednice Vlade Republike Srbije, Sekretarijat za javne politike, lokalne samouprave i organizacije civilnog društva u okviru Fonda za održivi lokalni razvoj i drugi.

Najznačajniji rezultati proistekli iz ovih partnerstava, naučene lekcije i promene postignute tokom rada na ovom projektu predstavljeni su u kratkoj publikaciji „Lokalni uticaj na globalne promene“ proizvedenoj u septembru 2022. Nadamo se da će iskustva partnera, njihova motivacija, akcije i rezultati inspirisati i druge lokalne samouprave, zajednice i organizacije da zajedno rade na lokalizaciji Agende 2030.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.